T & C

Road House Holiday Resorts – Kehidakustány/Hévíz Springs Apartments Alsópáhok Általános  Szerződéses Feltételek

  

1.) Általános rendelkezések

Az Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján a Társaság (adatai: Hévíz Springs Kft., cégjegyzékszám: 01-09-388248, adószám:25075878-2-13, Cím: 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 11 2em 10) mint a Road House Holiday Resorts – Kehidakustány Panzió illetve a Hévíz Springs Apartments Alsópáhok (továbbiakban Panzióüzemeltetője általánosságban elszállásolási szerződést köt Vendégeivel.

 

2.) Szerződő felek

A Társaság által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Társaságnak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Társaság és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Társaságnak, a Társaság nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

3.) A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1. A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Társaság minden esetben írásbeli ajánlatot küld kötöttség, azaz opciós határidő megjelölése nélkül. Foglalás lekéréses alapon, szabad kapacitás függvényében lehetséges.

3.2. A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Társaság általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

3.3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Társaság általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

3.4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.5. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Társaság jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Társaság jogosult újra értékesíteni.

3.6. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Társaság előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Társaság kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

3.7. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat.

3.8. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

 

4.) A Vendég jogai

 A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitva-tartási időben;

A Vendég a Társaság által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Társaság ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

Társaság az esetleges reklamációkat egyedileg kezeli. Panaszt a Vendég írásban az alábbi címen és elérhetőségeken tehet:

Road House Holiday Resorts – Kehidakustány
8784 Kehidakustány
Dr. Kovács Lajos sétány 3.
Tel: +36-21-26 200 26
E-mail: reservations@roadhouse.hu

 

5.) A Vendég kötelességei

 A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig esedékes.

A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a parkolókban. A parkolóban elhelyezett gépjárművekben és az azokban elhelyezett tárgyakban keletkező bármiféle kárért (ideértve például, de nem kizárólag: a gépkocsi feltörést és a gépkocsiban lévő bármely tárgy eltulajdonítását; a gépjármű ellopását; természeti jelenség okozta károk) a Társaság a felelősségét kizárja.

A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett sebessége 5 km/óra.

A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edények kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

A komplexum területén lévő eszközöket, berendezéseket szállóvendég kizárólag saját felelősségére, használhatja, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.

Amennyiben bármely vendég vagy a Panzió területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a Panzió üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.

Tűz esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni.

A szobákat és a Panzió közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a Panzió írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Társaság szállodájában.

A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a Panzió rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

A Vendég kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Panzió közös használatú területein (kivéve öltözők, mellékhelyiségek, de beleértve a gépkocsi parkolót és a szállodához közvetlenül tartozó külső területeket) vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján törlésre kerülnek.

 

6.) A Társaság jogai

Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Társaság követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdon tárgyai, amelyeket a szállodába magával vitt.

Amennyiben a komplexum területén állandó felügyeletet biztosító portaszolgálat jogosult a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására, indokolt esetben a járművek kilépéskori átvizsgálására.

Szükség esetén a portaszolgálat jogosult a komplexum területén zajló forgalom irányítására.

 

7.) A Társaság kötelessége

A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.

A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

 

8.) A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

 A Társaság jogosult a szállás szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

– a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt;
– a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10:00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Társaság előzetesen nem járult hozzá;
– a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
– a Vendég fertőző betegségben szenved;
– a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;

Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik

 

9.) Check in – Check out információk

A recepció az étterem pultjánál található, csomagjaikat ki,- és be jelentkezésnél  a Panzió lépcsőházi főbejáratán keresztül  tudják felvinni az I.emeleten található szobákba.

A szobákat érkezési napon 14:00 órától biztosítjuk. A távozási napon a szobákat 10:00 óráig kérjük elhagyni. Távozás napján tartózkodásuk meghosszabbítására 17:00 óráig van lehetőség 50%-os szobaár megtérítésével, amennyiben aznap nem érkezik vendég a szobába.

 

10.) Foglalás lemondás:

 10.a. Foglalás Írásban (internet és email)

Szállásfoglalás a Panzióban kötbér nélkül lemondható, legkésőbb az érkezést megelőzően 48 órával.

Az írásban visszaigazolt szobákat az érkezés napján 18:00-ig biztosítjuk kedves Vendégeinknek. Természetesen lehetőség van a későbbi érkezésre is, de ezt minden esetben kérjük előre jelezni, ellenkező esetben a foglalásokat rendszerünkből 18:00 után töröljük.

Érkezés napját megelőző napon történő lemondás esetén, illetve meg nem jelenés esetén, 100% szobaárat (mint kötbért) számolunk fel.

 10.b. Foglalás telefonon

Telefonon lefoglalt szobát az érkezés előtt 48 órával szállodánk felé meg kell erősíteni, ennek hiányában a foglalást töröljük. A telefonon lefoglalt szobákat az érkezés napján 14:00-ig tartjuk. 14:00 óra utáni érkezés esetén, írásos megrendelésként fogadjuk el, bankkártya/hitelkártya adatok megadása mellett.

10.c Bankkártya garancia

Foglalás esetén bankkártya garanciát kérünk kedves Vendégeinktől. A kártya adataira (kártya tulajdonosa, száma, érvényessége, CVV kód) a foglalási garanciához van szükségünk, előterhelés jogát a kártyán fenntartjuk.

 

11.) Regisztrálás és fizetés

A vendégek regisztrálásakor szobakulcsot kapnak, amelyhez a bejelentő lap pontos kitöltése szükséges. Szállodánkban a szállást és az Idegenforgalmi Adót foglaláskor, de legkésőbb érkezéskor kell fizetni, az esetleges további fogyasztást pedig távozáskor. Fizetési módok: készpénz, hitelkártya (VISA, MAESTRO, MASTERCARD), SZÉP kártya.

 

12.) Látogatók

A Panzió szobáiban csak a portán regisztrált vendégek tartózkodhatnak, kérjük látogatóikat az étteremben szíveskedjenek fogadni.

 

13.) Szolgáltatások

Alapszolgáltatások

Vendégeink részére a szobaár a szálláson kívül tartalmazza aparkoló használatát, Wi-Fi elérhetőséget az emeleti szinten és az étteremben, továbbá Kehidakustányban a reggelit. A reggeli 8:00-9:30 óra között a földszinti étteremben, vagy a teraszon.  A szobaár büféreggelit tartalmaz, melyben kávé vagy tea, gyümölcslé, gyümölcs, péksütemény, vaj, jam, felvágottak, továbbá tojás ételek és müzli büfés formában

Kiegészítő szolgáltatások

Golfütő bérlés (térítés ellenében), Golf szimulátor (térítés ellenében), infraszauna (térítés ellenében), legószoba 

 

14.) Biztonság

Értékek megőrzésére a Panzió szobákban kisméretű széf áll térítésmentesen rendelkezésre.

 

 15.) Egyéb fogyasztás

Nem a szállodában vásárolt ételt, italt a Panzió szobáiban, illetve az étteremben is fogyaszthatja a vendég a berendezés megóvása mellett. A berendezésben okozott minden kárt a vendégnek kell megtérítenie.

 

16.) Egyéni készülékek

A szobákban gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot tárolni tilos. Kizárólag a Panzió által biztosított elektromos készülékek, illetve mobil, és laptop készülékek üzemeltethetők a szobákban.

A szobákba kerékpárt, robogót, és egyéb közlekedési eszközt tilos bevinni.

 

17.) Tűzvédelem

A tűzvédelmi szabályzatot minden Vendég köteles betartani. Tűz esetére vonatkozó menekülési útvonal-ábra(rajz) minden szobában található.

 

18.) Dohányzás

A Panzió egész területén tilos a dohányzás! Dohányzó vendégeink csak a szállodánk bejáratától 5 méterre a kijelölt helyen dohányozhatnak. A Panzió területén történő dohányzás esetén 30.000Ft/nap büntetést kell a Panziói pénztárba befizetni.

 

19.) A vendégek nyugalma

Kérjük, hogy tartsák tiszteletben a többi vendég nyugalmát és hangoskodással azt ne zavarják. Különös tekintettel figyeljenek egymás nyugalmára 22:00 óra után.

 

20.) Kisállatok elszállásolása

Szállodánkban kisállatok elszállásolására nincs lehetőség.

 

21.) A hotel értékei

Berendezési tárgyakat és textíliákat (pl. plédet, törölközőt, stb.) a szállodából kivinni tilos!

 

22.) Távozás a szobából

Kérjük Vendégeinket – a szobából való távozás előtt – győződjenek meg arról, hogy a vízcsapok ne maradjanak nyitva, a szobákba az elektromos készülékeket kikapcsolni  a kulcsokat pedig a recepción szíveskedjenek leadni.

 

23.) Hibajelentés

Kérjük Vendégeinket, hogy a szobában tapasztalt mindennemű meghibásodást a Panzió recepcióján haladéktalanul szíveskedjenek jelezni.

 

24.) Károkozás

Gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt a Panzió az okozóval megtéríteti.

 

 25.) Biztonsági kamera

A Panzió területe a vonatkozó jogszabályok alapján kiépített biztonsági kamerával megfigyelt terület.

 

26.) A Vendég betegsége, halála

A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

 

27.) Felelősség

A PTK 6:369. § Panziói letéti szerződés (1) pontjában megfogalmazott letéti felelősségünkön felül minden anyagi további dologi felelősségünket kizárjuk, értékpapírokat, készpénzt illetve egyéb értéktárgyakat megőrizni nincs módunk.

 

Road House Holiday Resorts –  Kehidakustány 2021.07.25