Hévíz Springs Apartments, Hévíz Springs Resorts Kehidakustány, Hévíz Springs Apartments Alsópáhok Általános Szerződéses Feltételek és Házirend

  I. Általános Szerződési Feltételek

1.) Általános rendelkezések

Az Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján a Társaság (adatai: Hévíz Springs Kft., cégjegyzékszám: 01-09-388248, adószám:25075878-2-41, Cím: 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 11. 2em 10) mint  a Hévíz Springs Apartments  - (8380 Hévíz, Sugár utca 6, NTAK EG23077097), Hévíz Springs Resorts Kehidakustány (8784 Kehidakustány, Dr. Kovács Lajos sétány 3., NTAK PA20016823) , Hévíz Springs  Apartments    Alsópáhok -  (8494 Alsópáhok, Balassi Bálint utca 18/B) (továbbiakban Szálláshelyüzemeltetője általánosságban elszállásolási szerződést köt Vendégeivel.

 

2.) Szerződő felek

A Társaság által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Társaságnak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Társaság és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Társaságnak, a Társaság nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

3.) A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1. A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Társaság minden esetben írásbeli ajánlatot küld kötöttség, azaz opciós határidő megjelölése nélkül. Foglalás lekéréses alapon, szabad kapacitás függvényében lehetséges.

3.2. A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Társaság általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

3.3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Társaság általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

3.4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.5. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Társaság jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Társaság jogosult újra értékesíteni.

3.6. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Társaság előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Társaság kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

3.7. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat.

3.8. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

 

4.) A Vendég jogai

 A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitva-tartási időben;

A Vendég a Társaság által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Társaság ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

Társaság az esetleges reklamációkat egyedileg kezeli. Panaszt a Vendég írásban az alábbi címen és elérhetőségeken tehet:

Hévíz Springs Kft.      
1053 Budapest
Kossuth Lajos utca 11 2em 10
Tel: +36-21-26-200-26
E-mail: reservations@hevizsprings.hu

 

5.) A Vendég kötelességei

 A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig esedékes.

A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a parkolókban. A parkolóban elhelyezett gépjárművekben és az azokban elhelyezett tárgyakban keletkező bármiféle kárért (ideértve például, de nem kizárólag: a gépkocsi feltörést és a gépkocsiban lévő bármely tárgy eltulajdonítását; a gépjármű ellopását; természeti jelenség okozta károk) a Társaság a felelősségét kizárja.

A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett sebessége 5 km/óra.

A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edények kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

A komplexum területén lévő eszközöket, berendezéseket szállóvendég kizárólag saját felelősségére, használhatja, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.

Amennyiben bármely vendég vagy a Panzió területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a Panzió üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.

Tűz esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni.

A szobákat és a Szálláshely közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a Szálláshely írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Társaság szállodájában.

A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a Szálláshely rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

A Vendég kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Szálláshely közös használatú területein (kivéve öltözők, mellékhelyiségek, de beleértve a gépkocsi parkolót és a szállodához közvetlenül tartozó külső területeket) vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján törlésre kerülnek.

 

6.) A Társaság jogai

Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Társaság követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdon tárgyai, amelyeket a szállodába magával vitt.

Amennyiben a komplexum területén állandó felügyeletet biztosító portaszolgálat jogosult a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására, indokolt esetben a járművek kilépéskori átvizsgálására.

Szükség esetén a portaszolgálat jogosult a komplexum területén zajló forgalom irányítására.

 

7.) A Társaság kötelessége

A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.

A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

 

8.) A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

 A Társaság jogosult a szállás szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

– a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt;
– a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10:00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Társaság előzetesen nem járult hozzá;
– a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
– a Vendég fertőző betegségben szenved;
– a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;

Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik

 

9.) Check in – Check out információk

 

A Vendégeink  a Szálláshelyet az  érkezés napján 14:00 órától elfoglalhatják el. Kérjük, hogy a 14 óra utáni érkezés várható időpontját előzetesen a telefonszámunkon  jelezzék. . Fontos, hogy az okmányaikat (személyi igazolvány vagy útlevél, és lakcímkártya) a bejelentő lap kitöltése céljából feltétlenül hozzák magukkal. Ekkor történik – a visszaigazolásban foglaltak szerint – a fennmaradó szállás- és egyéb szolgáltatás díjának kiegyenlítése, valamint a kulcsátadás is. 

A távozási napon a szobákat 10:00 óráig kérjük elhagyni. Távozás napján tartózkodásuk meghosszabbítására 17:00 óráig van lehetőség 50%-os szobaár megtérítésével, amennyiben aznap nem érkezik vendég a szobába.

A megadott érkezési/elutazási időpontban igény esetén bármikor jelen vagyunk. Előzetes egyeztetés szükséges.

 

10.) Foglalás lemondás:

 10.a. Foglalás Írásban (internet és email)

Szállásfoglalás a Szálláshelyen kötbér nélkül lemondható, legkésőbb az érkezést megelőzően 48 órával. Amennyiben a foglalást a pertnereinkként működő utazási irodáknál eszközölték, úgy annak lemondása is kizárólag az utazási irodánál történhet meg.   

 

Az írásban visszaigazolt szobákat az érkezés napján 18:00-ig biztosítjuk kedves Vendégeinknek. Természetesen lehetőség van a későbbi érkezésre is, de ezt minden esetben kérjük előre jelezni, ellenkező esetben a foglalásokat rendszerünkből 18:00 után töröljük.

Érkezés napját megelőző napon történő lemondás esetén, illetve meg nem jelenés esetén, 100% szobaárat (mint kötbért) számolunk fel.

 10.b. Foglalás telefonon

Telefonon lefoglalt szobát az érkezés előtt 48 órával szállodánk felé meg kell erősíteni, ennek hiányában a foglalást töröljük. A telefonon lefoglalt szobákat az érkezés napján 14:00-ig tartjuk. 14:00 óra utáni érkezés esetén, írásos megrendelésként fogadjuk el, bankkártya/hitelkártya adatok megadása mellett.

10.c Bankkártya garancia

Foglalás esetén bankkártya garanciát kérhetünk kedves Vendégeinktől. A kártya adataira (kártya tulajdonosa, száma, érvényessége, CVV kód) a foglalási garanciához van szükségünk, előterhelés jogát a kártyán fenntartjuk.

 

11.) Regisztrálás és fizetés

A vendégek regisztrálásakor szobakulcsot kapnak, amelyhez a bejelentő lap pontos kitöltése szükséges. Szálláshelyünkön a szállást és az Idegenforgalmi Adót foglaláskor, de legkésőbb érkezéskor kell fizetni, az esetleges további fogyasztást pedig távozáskor. Fizetési módok: készpénz, hitelkártya (VISA, MAESTRO, MASTERCARD), SZÉP kártya.

 

12.) Látogatók

A Szálláshelyen csak a regisztrált vendégek tartózkodhatnak, kérjük látogatóikat csak az étteremben,  illetve a Vendégeink által elérhető közösségi helyeinken  szíveskedjenek fogadni.

 

13.) Szolgáltatások

Alapszolgáltatások

Vendégeink részére a szobaár a szálláson kívül tartalmazza a parkoló használatát, magyar illetve idegennyelvű televízió csatornákat,  Wi-Fi elérhetőséget a szobákban és az étteremben, továbbá reggelit. A reggelit 8:30-9:30 óra között a Szálláshelyeinke,   illetve partnereink által üzemeltetett étteremben, vagy a teraszon szolgáljuk fel. A szobaár büféreggelit tartalmaz, melyben kávé vagy tea, gyümölcslé, gyümölcs, péksütemény, vaj, jam, felvágottak, továbbá tojás ételek és müzli büfés formában.

 

Kiegészítő szolgáltatások

Hévíz Springs Apartments  - kerékpár bérlés,  fittness terem, kerti grill, mosógép, vasaló,     

Hévíz Springs Resorts Kehidakustány -   golfütő bérlés (térítés ellenében), golf szimulátor (térítés ellenében), infraszauna (térítés ellenében), legószoba ,  elektromos autó töltése, kerékpár bérlés, kerti grill, 

Hévíz Springs Apartments Alsópáhok - sószoba, infraszauna,  finn szauna, kerti grill, mosógép            

 

14.) Biztonság

Értékek megőrzésére a Szálláshely szobákban kisméretű széf áll térítésmentesen rendelkezésre.

 

 15.) Egyéb fogyasztás

Nem a Szálláshelyünkön vásárolt ételt, italt a Szálláshely szobáiban, illetve az étteremben is fogyaszthatja a vendég a berendezés megóvása mellett. A berendezésben okozott minden kárt a vendégnek kell megtérítenie.

 

16.) Egyéni készülékek

A szobákban gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot tárolni tilos. Kizárólag a Szálláshely által biztosított elektromos készülékek, illetve mobil, és laptop készülékek üzemeltethetők a szobákban.

A szobákba kerékpárt, robogót, és egyéb közlekedési eszközt tilos bevinni.

 

17.) Tűzvédelem

A tűzvédelmi szabályzatot minden Vendég köteles betartani. Tűz esetére vonatkozó menekülési útvonal-ábra(rajz) minden szobában található.

 

18.) Dohányzás

A Szálláshely egész területén tilos a dohányzás! Dohányzó vendégeink csak a szállodánk bejáratától 5 méterre a kijelölt helyen dohányozhatnak. A Szálláshely területén történő dohányzás esetén 30.000Ft/nap büntetést kell a Szálláshely pénztárba befizetni.

 

19.) A vendégek nyugalma

Kérjük, hogy tartsák tiszteletben a többi vendég nyugalmát és hangoskodással azt ne zavarják. Különös tekintettel figyeljenek egymás nyugalmára 22:00 óra után.

 

20.) Kisállatok elszállásolása

Szálláshelyünkön  kisállatok elszállásolására nincs lehetőség.

 

21.) A hotel értékei

Berendezési tárgyakat és textíliákat (pl. plédet, törölközőt, stb.) a szállodából kivinni tilos!

 

22.) Távozás a szobából

Kérjük Vendégeinket – a szobából való távozás előtt – győződjenek meg arról, hogy a vízcsapok ne maradjanak nyitva, a szobákba az elektromos készülékeket kikapcsolni  a kulcsokat pedig a recepción szíveskedjenek leadni.

 

23.) Hibajelentés

Kérjük Vendégeinket, hogy a szobában tapasztalt mindennemű meghibásodást a Szálláshely recepcióján haladéktalanul szíveskedjenek jelezni.

 

24.) Károkozás

Gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt a Szálláshely az okozóval megtéríteti.

 

 25.) Biztonsági kamera

A Szálláshely területe a vonatkozó jogszabályok alapján kiépített biztonsági kamerával megfigyelt terület.

 

26.) A Vendég betegsége, halála

A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

 

27.) Felelősség

A PTK 6:369. § Szálláshelyi letéti szerződés (1) pontjában megfogalmazott letéti felelősségünkön felül minden anyagi további dologi felelősségünket kizárjuk, értékpapírokat, készpénzt illetve egyéb értéktárgyakat megőrizni nincs módunk.

 

II. Házirend 

Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntjük Őnöket a Szálláshelyeinken! Mi azon fáradozunk, hogy Önök pihenésük ideje alatt jól érezzék magukat nálunk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy semmilyen körülmény ne zavarja nyugalmukat. Ha ezen törekvésünk ellenére bármi zavaró tényezőt észlelnek, amivel nincsenek megelégedve, kérjük, maradéktalanul forduljanak a házigazdához. Az apartman és a berendezési tárgyak állagának, rendjének, tisztaságának fenntartása érdekében kérjük, tartózkodjanak minden olyan tevékenységtől, amelyet saját otthonukban sem tennének. 

► Bejelentkezés az érkezés napján 14:00 -18:00 között lehetséges 

► Kijelentkezés a távozás napján 10:00 óráig 

► A regisztrációs applikáció kitöltése, és a számla kiegyenlítése kötelező megérkezéskor minden vendég részére! Fizetési módok: készpénz, átutalás, OTP Szép Kártya K & H Szép Kártya, MKB Szép Kártya ► Az apartmanban és az egész épületben a dohányzás SZIGORÚAN TILOS! Dohányozni kizárólag a kijelölt dohányzó helyen lehet, a terület teljes tisztán tartása mellett! 

► Kérjük, a kulcsokra nagyon vigyázzanak. Az apartman elhagyásakor a nyílászárók zárására fokozottan ügyeljenek! A klíma használata kizárólag az apartmanban tartózkodás ideje alatt, zárt ajtók és ablakok mellett megengedett! 

► Az apartmant minden távozó vendég után kitakarítjuk és fertőtlenítjük. Vendégeinknek tiszta ágyneműt, törölközőt biztosítunk. Ezeket kérjük távozáskor az apartmanban hagyni. 

► A rendeltetéstől eltérő használatból eredő károkért jogosultak vagyunk az apartman átvételekor kártérítést, illetve nagyobb szennyeződések esetén extra takarítási díjat kérni! 

► Az elfoglalt apartmannak távozáskor az érkezéskori állapotot kell tükröznie, azaz tisztának és sérülésmentesnek kell lennie. Kérjük ennek figyelembevételét! 

► Az apartmanban szemetelni, és rendetlenséget hagyni TILOS! A nyaralás időtartama alatt az apartman tulajdonosának nem tartozik feladatkörébe a napi takarítás, továbbá a szemetes folyamatos ürítése. Amennyiben a lakásban található szemetes megtelik, azt a főbejáratnál elhelyezett gyűjtőedénybe tudják kidobni. 7 éjszakánál hosszabb tartózkodás esetén heti egy alkalommal ágynemű, és törölköző cserét biztosítunk a vendégek részére. 

►  Napi takarítást szobánként vagy apartmanonként  vendégeink részére  EUR 10/nap felárért biztosítunk. A napi takarítást legkésőbb megérkezésig kérjük jelezni.  

► Varrókészletet, esernyőt, vasalót, cipőápolót külön kérésre biztosítunk a vendégeink részére.   

 ► WIFI kódot, illetve a televízió csatorna kiosztást a Szálláshelyen kifüggesztett  tájékoztatón szereplő QR kód beszkennelésével tudják kedves vendégeink megtekinteni.   

► Kérjük, az apartmanban az Önök kényelméért elhelyezett elektromos készülékeket rendeltetésüknek megfelelően használják. A nem megfelelő használatból eredő kár(ok)ért a vendég felelős. Kár esetén az okozott kárt köteles haladéktalanul közölni a tulajdonossal, továbbá köteles azt részére teljes mértékben megtéríteni. 

► Az apartmanban TILOS hangoskodni,  látogató fogadására nincs lehetőség. 

► Távozáskor az apartmant a recepciónak személyesen át kell adni. 

► A tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a botrányosan viselkedő, a házirendet be nem tartó vendégeket nem fogadja, illetve az apartman azonnali elhagyására kötelezi. 

 

Köszönjük, hogy betartja a házirendet! Jó pihenést, kellemes időtöltést kívánunk! 

24 órás elérhetőségek: 

Telefon: +36 (21) 26-200-26 

Email: reservations@hevizsprings.hu

www.hevizsprings.com

 

 

Hévíz Springs Resorts –  Budapest 2023.08.16